نکاتی در خصوص آماده سازی محل نصب جرثقیل های کارگاهی:

تاریخ خبر: 1395/08/23


 

 

 

 

نکاتی در خصوص آماده سازی محل نصب جرثقیل های کارگاهی:

 1. هم سطح (Align) نمودن کنسول ها جهت نصب تیرهای حمال با استفاده از دوربین در تمامی نقاط مسیر حرکت جرثقیل های سقفی (تلرانس مجاز mm( .
 2. نصب تیرهای حمال و هم سطح نمودن آنها در یک تراز ارتفاعی (تلرانس مجاز mm(  و همچنین تنظیم دهانه با استفاده از مراکز ورق های جان تیرهای حمال در دو طرف سالن (تلرانس مجاز mm( .
 3. کنترل عدم وجود اعوجاج در طول مسیر حرکت جرثقیل در تیرهای حمال  (تلرانس مجاز mm1± درهر 2 متر( .
 4. انجام عملیات ریل گذاری بصورت همراستا در تمام طول مسیر(تلرانس مجاز mm1± درهر 2 متر( در امتداد مراکز ورق جان (تلرانس مجاز 1/2 t± کهt  ضخامت ورق جان می باشد(  و ضمنا لازم است هم ترازی در روی سطح ریل ها (Alignment) و تنظیم دهانه در مراکز ریل های دو طرف سالن در تمام طول مسیر، انجام گرفته و کنترل گردد.
 5. تامین کابل برق سه فاز و کلید امرجنسی در مکان مناسبی از سالن محل نصب جهت انتقال نیرو به تابلوی برق جرثقیل( اطلاعات الکتریکال شامل آمپراژ، ولتاژ و ... در نقشه های الکتریکی ارائه می گردد).
 6. تامین کابل ارت برای اتصال سیستم به چاه ارت.
 7. کنترل مسیر حرکت و جمع آوری یا جابجائی موانع احتمالی موجود همچون تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و ... که مانع حرکت های شش گانه جرثقیل می شوند (تعداد و نوع حرکت ها و همچنین فواصل مجاز از موانع در نقشه های نصب و جنرال ارنجمنت  برای کارفرما ارائه می گردد).
 8. استقرارشرایط ایمنی در محل نصب توسط واحد های ایمنی و بهداشت کارفرما با توجه به نوع فعالیت کاری ایشان و محدودیت های مربوطه.
 9. تامین تجهیزات مناسب جهت دسترسی و کار در ارتفاع برای پرسنل نصب و راه اندازی با هماهنگی مدیرپروژه یا سرپرست تیم نصب و راه اندازی.
 10. تامین جرثقیل موبایل یا تجهیزات مناسب جهت بالا گذاری استراکچر و متعلقات جرثقیل با هماهنگی مدیرپروژه یا سرپرست تیم نصب و راه اندازی.
 11. تامین بارلازم برای تست های بار و عملکرد در محل پس از اتمام عملیات نصب و راه اندازی با هماهنگی مدیرپروژه یا سرپرست تیم نصب و راه اندازی (مقدار بار تست 1.2 برابر ظرفیت نامی جرثقیل در نظر گرفته می شود).
 12. تعیین نماینده کارفرما و واحد بهره برداری و هماهنگی در خصوص حضور ایشان جهت انجام تست ها و تحویل موقت جرثقیل با هماهنگی مدیرپروژه یا سرپرست تیم نصب و راه اندازی.

شرکت مهندسی سدید کاران صبا


طراحی و اجرا: نت گستر مانی