جرثقیل بازویی

 

یک انتهای پل بر روی یک ستون و یا محور نصب شده  یا بر روی دیوار ثابت شده و جرثقیل تمام یا بخشی از یک سطح دایره ای را پوشش می دهد. بر اساس تقاضا چرخش بازویی جرثقیل می تواند برقی یا دستی و با زوایای مختلفی طراحی و ساخته شود.

طراحی و اجرا: نت گستر مانی