اخذ گواهینامه های کیفیت

تاریخ خبر: 1394/11/26

بدینوسیله از کلیه  پرسنل دفتر مرکزی و کارخانه شرکت مهندسی سدید کاران صبا که با همکاری خود شرکت را در جهت   اخذ گواهینامه های   تضمین سیستم مدیریت کیفیت تحت اعتبار داکس آلمان ISO9001:2008  سیستم مدیریت کیفیت تحت اعتبار مرکز ملی صلاحیت ایرانNACI  شبکه اعتبار جهانی کیفیتIQNET یاری نمودند سپاسگزاری مینماید.


بدینوسیله از کلیه  پرسنل دفتر مرکزی و کارخانه شرکت مهندسی سدید کاران صبا که با همکاری خود شرکت را در جهت   اخذ گواهینامه های

  تضمین سیستم مدیریت کیفیت تحت اعتبار داکس آلمان ISO9001:2008

 سیستم مدیریت کیفیت تحت اعتبار مرکز ملی صلاحیت ایرانNACI

 شبکه اعتبار جهانی کیفیتIQNET

یاری نمودند سپاسگزاری مینماید.


طراحی و اجرا: نت گستر مانی